Algemene voorwaarden schrijfworkshops

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van onderwijs en opleidingen van Cees van Dijk, hierna te noemen leverancier. Onder cliënt wordt ook verstaan: cursist of deelnemer aan een workshop.

1.2 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien leverancier deze schriftelijk heeft aanvaard; deze afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

1.3 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, websites en ander promotiemateriaal alsmede andere door leverancier verstrekte gegevens zijn indicatief en binden haar niet.

1.4 Leverancier heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.

1.5 Leverancier wordt ter zake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel zijn gerechtigd.

2 Prijzen

2.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn exclusief btw in euro's, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijzen in drukwerk behouden hun geldigheid gedurende drie maanden; daarna zijn prijswijzigingen voorbehouden. Op de website staat altijd de geldende prijs.

3 Levering

3.1 De cliënt is verplicht voorafgaand aan de dienst zich met het inschrijfformulier op de website van leverancier aan te melden. Leverancier zal eventueel per dienst een docent of coach aanwijzen. De beslissing omtrent deze keuze berust uitsluitend bij de leverancier.

3.2 Cursussen van de leverancier zullen uitsluitend van start gaan indien ten minste vier cliënten – tenzij anders vermeld – zich hebben aangemeld ten behoeve van een cursus, training of workshop. Het maximum aantal cliënten bedraagt per workshop, training of cursus twaalf, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Leverancier kan te allen tijde besluiten dat een cursus, workshop of training geen doorgang zal vinden. Leverancier zal alsdan de cliënten op de hoogte stellen en het reeds betaalde inschrijfgeld terugbetalen.

3.3 De dienstverlening wordt geacht te zijn aanvaard op het moment dat deze een feitelijke aanvang heeft genomen. Dit is het geval vijftien werkdagen voor de eerste bijeenkomst van een cursus, training of workshop.

3.4 De opgave van cursusdata, leveringstermijnen en lesmomenten in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zij zijn niet bindend. Bij afwijking van deze termijnen en data zal leverancier in overleg treden met de cliënt om een zo goed mogelijk alternatief vast te stellen.

De startbrief met praktische informatie over een cursus, workshop of training wordt voorafgaand aan de eerste bijeenkomst per e-mail toegezonden.

4 Verzending

4.1 Alle door cliënt aangeboden manuscripten worden voor risico van de cliënt door leverancier per post naar externe beoordelaars van leesrapporten verzonden en voor risico van de cliënt geannoteerd aan cliënt per post geretourneerd. Dit geldt ook voor digitaal verzonden werkstukken.

5 Reclames en klachten

5.1 De cliënt wordt geacht de door leverancier geleverde opleidingen, cursussen, trainingen en workshops bij aanvang van de dienstverlening te hebben aanvaard.

5.2 In geval van afgelasting van een deel van de opleiding, workshop of cursus waarvoor een overeenkomst is aangegaan, is leverancier gehouden zich in te spannen om een goed alternatief aan te bieden; cliënt kan echter ook naar rato restitutie van het inschrijfgeld worden aangeboden als een alternatief niet beschikbaar is.

5.3 Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de cliënt onverlet.

5.4 Bij klachten kunnen deelnemers en cliënten zich beroepen op de klachtenregeling van Cees van Dijk.

6 Overmacht

6.1 Als overmacht worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden worden onder meer aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid die leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen.

6.2 Indien leverancier ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de dienstverlening aan de cliënt geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat leverancier gehouden is om enige door cliënt geleden schade te vergoeden.

7 Betaling

7.1 Indien het krachtens iedere factuur door leverancier van cliënt te vorderen bedrag niet stipt en volledig binnen dertig dagen na factuurdatum door of namens cliënt aan leverancier is voldaan, is de cliënt over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door leverancier aan de cliënt is vereist.

7.2 In geval cliënt enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van leverancier op de cliënt terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft leverancier dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7.3 De cliënt wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.

8 Incassokosten

8.1 Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door leverancier geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de cliënt afgesloten overeenkomst van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van diensten, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enige niet – tijdig of niet – geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen zonder dat ter zake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de cliënt, ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke ingeval enig gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij wordt gebracht, een en ander met een minimum ad. € 300,00 (driehonderd euro) per keer. De in de boeken van leverancier voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door de cliënt.

9 Intellectueel eigendom

9.1 Het auteursrecht op alle door leverancier aan de cliënt geleverde cursusmaterialen blijft berusten bij leverancier of de door leverancier ingeschakelde bedrijven en individuen.

9.2 Het eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot de bestelling blijven bij leverancier. Cliënt zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.

10 Geheimhouding

10.1 Leverancier en de cliënt zijn ieder verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 Indien leverancier – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en leverancier zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

11 Rechtsgebied

11.1 De verbintenissen tussen leverancier en de cliënt als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands recht.